Powrót do słownika (kliknij aby powrócić)

Zapoznaj się z definicjami poniżej lub wybierz inną literę. Aby szybko znaleźć pojęcie użyj komendy “ctrl + f” lub opcji “znajdź” w swojej przeglądarce. Aktualnie w tej sekcji znajduje się 17 definicji.


Wybierz inną literę (kliknij)

Pojęcia (kliknij, aby wyświetlić definicję):

Infiltracja

Proces wsiąkania wody pod powierzchnię Ziemi i tym samym zasilania wód podziemnych przez wody znajdujące się na powierzchni Ziemi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Interdyscyplinarność (geografii)

Cecha nauk geograficznych, polegająca na zdolności do zbierania, analizowania i syntezowania informacji z innych dziedzin nauki w jedną całość. Geografia ze względu na ogromne spektrum zainteresowań, jest nauką najbardziej interdyscyplinarną z pośród wszystkich nauk znanych na Ziemi (ponieważ możliwe jest zbadanie przestrzennego zróżnicowania właściwie każdego zjawiska i procesu).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Interglacjał

Okres ocieplenia (pomiędzy dwoma okresami ochłodzenia) na Ziemi i związanej z tym regresji lądolodu (zmniejszenia powierzchni objętej zlodowaceniem). Przeciwieństwem jest glacjał.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Interpolacja

Proces stosowany w kartografii, którego celem jest tworzenie szczegółowych map na podstawie ograniczonych informacji pomiarowych. Polega na wyznaczaniu nowych punktów o określonej, uśrednianej wartości pośredniej – między punktami, których wartość jest zmierzona i znana.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Intruzje magmowe

Twory będące wynikiem krystalizacji i krzepnięcia magmy w skałach. Intruzje magmowe dzielą się na zgodne (lopolit, lakolit, sill) i niezgodne (batolit, dajka, komin wulkaniczny).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Inwersja temperatury

To skrajny przypadek, gdy na obszarach położonych wyżej jest cieplej niż na tych położonych niżej. Takie szczególne zjawisko może być powodowane na kilka sposobów. Często można je zaobserwować w wyniku pojawiania się wiatru dolinnego i wiatru górskiego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izoamplituda

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości amplitudy danego zjawiska.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izobara

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izobata

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej głębokości zbiornika wodnego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izochrona

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej odległości czasowej od przyjętego punktu.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izodensa

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej gęstości zaludnienia.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izohalina

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowym zasoleniu wody.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izohieta

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej sumie opadów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izohela

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości usłonecznienia.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izolinia

Linia łącząca punkty na mapie o jednakowej wartości badanego zjawiska. Wykorzystywana do tworzenia map w metodzie izolinii. Do głównych izolinii stosowanych w geografii należą:

 •  poziomice (izohipsy)
 •  ekwidystanty
 • izoamplitudy
 • izobary
 • izobaty
 • izochrony
 • izodensy
 • izohaliny
 • izohele
 • izohiety
 • izotachy
 • izotermy

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izotacha

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej prędkości wiatru.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izoterma

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości temperatury powietrza.

Kliknij by dowiedzieć się więcej