Przemysł jest działem gospodarki w którym wciąż zachodzą dynamiczne zmiany. Najpierw doszło do jego powstania w procesie industrializacji, później możemy dostrzec kryzys przemysłu i dezindustrializację oraz obecnie ponowny wzrost jego znaczenia i reindustrializację.