Człowiek wywiera silną presję na ziemskie zasoby wodne – dotyczy to zwłaszcza wód śródlądowych zgromadzonych w rzekach i jeziorach, ale też wód podziemnych. Najbardziej odczuwalny wpływ człowieka widoczny jest w procesie budowy obiektów hydrotechnicznych, szczególnie hydroelektrowni opartych o zapory wodne.