Skip to main content

Rewitalizacja i działania proekologiczne

Zniszczone środowisko naturalne oraz krajobraz, można próbować odtworzyć i przywrócić im wartość użytkową. Wśród działań, które można podejmować są: rekultywacja, renaturalizacja, rewitalizacja i gentryfikacja. Zapobieganie dalszej degradacji jest z kolei możliwe dzięki działaniom proekologicznym.

Turystyka a środowisko

Turystyka należy do najdynamiczniej rozwijających się usług, w związku z czym także jej presja na środowisko naturalne stale wzrasta. Nie pohamowana potrzeba człowieka w zwiedzaniu, oglądaniu i doświadczaniu nie jest obojętna dla natury. Istnieje jednak możliwość pogodzenia potrzeb człowieka i środowiska w ramach rozwoju tzw. turystyki zrównoważonej

Człowiek a atmosfera

Atmosfera jest jedną z tych warstw Ziemi, na którą człowiek wywiera największy wpływ. Emisja gazów cieplarnianych przyczynia się pojawienia się problemu globalnego ocieplenia, które dotyka całej planety. Podobnie emisja freonów i jej wpływ na dziurę ozonową. Z kolei lokalne emisje zanieczyszczeń przyczyniają się do powstawania smogu.

Konflikty w relacji człowieka ze środowiskiem

Działalność człowieka polega głównie na przekształcaniu środowiska i podporządkowywaniu sobie natury. Te działania prowadzą do nieuchronnych konfliktów  interesów ze światem przyrody, a skutki takich zdarzeń mogą być bardzo dokuczliwe dla ludzkości. Problemem pozostaje więc takie gospodarowanie, aby zabezpieczyć zarówno potrzeby człowieka jak i zachować odpowiedni stan środowiska naturalnego.

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko to siódmy (ostatni) dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o relacjach człowiek-środowisko i o konfliktach, które z nich wynikają. Obejmuje kwestie związane z atmosferą, hydrosferą, rolnictwem, górnictwem, transportem, turystyką, kwestiami krajobrazu kulturowego. Opisuje też procesy rewitalizacji.