Skip to main content

Formy ochrony przyrody w Polsce

Polska jest krajem, w której według najnowszych danych, w 2019 r. powierzchnia lasów w odniesieniu do całkowitej powierzchni lądowej zbliżała się do 30%. Choć wydawać by się że w Polsce jest wiele lasów, okazuje się, że to przeciętny wynik w Europie i na świecie. Mimo wszystko, lasy odgrywają ważną rolę środowiskową i gospodarczą w Polsce.

Lasy w Polsce

Polska jest krajem, w której według najnowszych danych, w 2019 r. powierzchnia lasów w odniesieniu do całkowitej powierzchni lądowej zbliżała się do 30%. Choć wydawać by się że w Polsce jest wiele lasów, okazuje się, że to przeciętny wynik w Europie i na świecie. Mimo wszystko, lasy odgrywają ważną rolę środowiskową i gospodarczą w Polsce.

Gleby w Polsce

Ponad połowę gleb w Polsce stanowią średniej jakości gleby brunatne i płowe. Dość dużo jest ponadto w Polsce gleb słabych – bielic czy gleb górskich, albo trudnych w użytkowaniu gleb bagiennych. Niewiele jest za to czarnoziemów, czarnych ziem czy mad rzecznych – gleb bardzo przydatnych rolniczo. Z tego powodu przydatność rolnicza polskich gleb jest przeciętna.

Polska nad Morzem Bałtyckim

Polska jest nierozerwalnie złączona z Morzem Bałtyckim. Stanowi ono nie tylko „okno na świat” w morskim handlu naszego kraju, ale też ważny element środowiska przyrodniczego i całego sektora gospodarki morskiej (transportu, handlu, przemysłu i turystyki). Bałtyk to także piękne środowisko, nie tylko Polski, ale też innych państw nadbałtyckich.

Wody powierzchniowe w Polsce

Polska jest krajem zasobnym w wody powierzchniowe. Aż 12 rzek ma ponad 200 kilometrów długości, istnieją także setki innych istotnych cieków. Nie brakuje także jezior. Tylko takich o powierzchni większej niż 1 hektar jest w Polsce ponad 7 tysięcy. Istnieje też znacznie więcej mniejszych zbiorników naturalnych i liczne zbiorniki sztuczne.

Klimat i pogoda w Polsce

Polska leży w typowej dla tej szerokości geograficznej strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Oznacza to dla naszego kraju względnie ciepłe i deszczowe lato, jednak z wciąż odczuwalną zimą. Charakterystyczną cechą klimatu Polski jest jego przejściowość charakteryzująca się wzrostem kontynentalizmu w kierunku wschodnim.

Zasoby naturalne w Polsce

Surowce naturalne są jedną z podstawowych szans rozwojowych dla gospodarki. Wiele państw swój dobrobyt zapewnia właśnie posiadaniu bogatych złóż. Polska posiada niektóre surowce w dużej ilości – np. miedź, węgiel, sól czy siarkę oraz liczne surowce skalne. Nasz kraj stale narzeka jednak na niedobór paliw takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny oraz kluczowego metalu […]

Orogenezy i zlodowacenia a powierzchnia Polski

Historyczne czynniki rzeźbotwórcze odegrały olbrzymią rolę we współczesnym ukształtowaniu rzeźby terenu Polski. Część północna naszego kraju poddana była w nieodległej przeszłości serii zlodowaceń, południe zaś znajdowało się i znajduje nadal, w strefie oddziaływania Orogenezy Alpejskiej. Doprowadziło to do powstania różnorodnej rzeźby terenu w naszym kraju.

Zlodowacenia w Europie i w Polsce

Klimat Ziemi zmienia się w czasie w zależności od wielu czynników. W przeszłości geologicznej decydowały o tym przede wszystkim czynniki naturalne, związane np. z wulkanizmem czy aktywnością biologiczną organizmów. W historii Ziemia wielokrotnie częściowo zamarzała, przy czym skutki ostatnich zimnych okresów, kiedy doszło do pojawienia się w Europie lądolodów, są do dzisiaj widoczne w rzeźbie […]