Skip to main content

Walory turystyczne a turystyka w Polsce

Najistotniejszym elementem rozwoju turystyki są walory turystyczne. Dzielą się one na przyrodnicze – obejmujące elementy środowiska naturalnego i kulturowe – związane z dziedzictwem działalności człowieka. W Polsce znaczenia turystyczne mają szczególnie dwa regiony – Pobrzeże Bałtyku oparte o walory przyrodnicze i region Małopolski oparty o walory kulturowe.

Infrastruktura a biznes i inwestycje w Polsce

Inwestycje w infrastrukturę to jedne z najrozsądniejszych działań, jakie rząd może podjąć w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego regionów. Najważniejsze z nich to inwestycje w infrastrukturę transportową – drogi, koleje, porty morskie i lotniska. Przyczyniają się one do lokalizowania w sąsiedztwie inwestycji prywatnych, w tym kapitału zagranicznego.

Migracje a ludność wsi w Polsce

Migracje obserwowane w Polsce przyczyniają się do istotnych przemian społeczno-gospodarczych zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Niektóre obszary Polski, takie jak np. Podlasie i Pomorze Zachodnie – przechodzą przez proces intensywnego wyludniania i starzenia się obszarów wiejskich, na skutek emigracji młodych do metropolii.

Produkcja energii w Polsce

Energia rozumiana jako prąd i ciepło, stanowi bardzo ważny element gospodarki. Jej odpowiednia ilość jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania różnych sektorów, m.in. przemysłu, a także możliwości komfortowego życia obywateli w gospodarstwach domowych. Warunki produkcji energii w Polsce są silnie zróżnicowane.

Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce

Powodzie to bardzo groźne zjawiska hydrologiczno-gospodarcze. Powstają, gdy w korycie rzeki nie mieści się ilość niesionej wody i dochodzi do jej przelania przez linię brzegową. Warunkiem mówienia o powodzi jest powstawanie strat gospodarczych. Powodzie stanowią duże zagrożenia zwłaszcza w południowej Polsce na Wiśle i Odrze.

Relacje między elementami środowiska

Środowisko geograficzne w Polsce jest bardzo złożone. Występują w nimi liczne relacje, łączące elementy środowiska przyrodniczego ze środowiskiem antropogenicznym (kulturowym). W tym dziale – czwartym realizowanym w klasie 7 szkoły podstawowej, opisano przykłady takich relacji, odnoszące się do ważnych dziedzin życia człowieka i świata przyrody.