Skip to main content

Zasoby wodne i rzeki Polski

Przez Polskę przepływa wiele rzek (w tym dość duże, takie jak Wisła czy Odra), a średnie opady nie są niskie, więc wydawać by się mogło, że wody w Polsce jest pod dostatkiem. Tymczasem okazuje się, że zasoby wody w Polsce należą do najniższych w Europie i porównywalne są z niektórymi państwami pustynnymi.

Ukształtowanie powierzchni Polski

Polska jest w zdecydowanej większości krajem nizinnym, jednak wcale nie płaskim. Rzeźba kraju jest dość urozmaicona, a wpływ na jej współczesny wygląd miały procesy zachodzące przede wszystkim w Kenozoiku – ostatnie zlodowacenia i orogeneza alpejska. Na to nałoży się najnowsze procesy rzeźbotwórcze, związane między innymi z działalnością rzek.

Surowce mineralne Polski

Dla potrzeb ludzkości na świecie pozyskuje się wiele typów różnych surowców. Każde państwo świata posiada z reguły zasoby jakichś surowców, a inne sprowadza z zagranicy. Podobnie jest w przypadku Polski. Jesteśmy krajem o dużych zasobach niektórych surowców, w innych zaś zmuszeni jesteśmy do importu. Polska jest zasobna przede wszystkich w surowce chemiczne i skalne, a […]

Budowa geologiczna Polski

Polska leży na styku trzech obszarów fałdowań – prekambryjskich, paleozoicznych oraz mezozoicznych i kenozoicznych. Z tego powodu budowa geologiczna naszego kraju jest mocno skomplikowana i jest efektem wielu procesów i wydarzeń. Rodzi ona także znaczące skutki dla ukształtowania powierzchni, pokrywy glebowej czy sieci rzecznej, nade wszystko wpływa jednak na zasobność Polski w surowce naturalne.

Położenie i granice Polski

Polska jest krajem średniej wielkości, położonym na półkuli północnej oraz wschodniej, w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z 7 sąsiadami i przynależy do szeregu organizacji międzynarodowych m.in. Unii Europejskiej i NATO. Dzieli się na 16 województw i szereg mniejszych jednostek, a ponadto na jej obszarze można wydzielić liczne regiony fizycznogeograficzne.

Środowisko przyrodnicze Polski

Środowisko przyrodnicze Polski to pierwszy dział trzeciej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o położeniu Polski oraz warunkach naturalnych występujących na jej obszarze. Obejmuje wszystkie typowe elementy geografii fizycznej w odniesieniu do Polski: budowę geologiczną, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, pokrywę glebową i stan środowiska przyrodniczego.