Skip to main content

Analiza SWOT własnej miejscowości

Analiza SWOT jest jedną z najważniejszych metod stosowanych w naukach o zarządzaniu. Używa się jej przede wszystkim do diagnozowania sytuacji przedsiębiorstw, ale może także znaleźć zastosowanie w odniesieniu do jednostek osadniczych – dzielnic i miejscowości. Realizacja analizy powinna opierać się na studiowaniu źródeł i obserwacjach terenowych.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W ostatnich latach w Polsce w istotnym stopniu rozwijają się działania rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ich celem jest przywrócenie „do życia” przestrzeni uprzednio zdegradowanej. Rewitalizacja obejmuje szereg działań w różnych obszarach. Za pomocą obserwacji terenowych można zdiagnozować nowe tereny wymagające rewitalizacji i zaproponować kierunek takich działań.

Zmiany w układzie przestrzennym własnej miejscowości

Przestrzeń miast i wsi zmienia się wraz z upływem lat. Zmianie ulega przede wszystkim układ i wygląd zabudowy. Istniejące archiwalne zdjęcia oraz mapy, pozwalają na analizę kierunku tych zmian i wyciągnięcie wniosków, czy zmiany te mają charakter korzystny czy niekorzystny dla funkcjonowania przestrzeni.

Struktura użytkowania gruntów w regionie

Grunty mogą być użytkowane na różne sposoby. W inny sposób będą one wykorzystywane w rolnictwie, gdzie staną się polami uprawnymi, sadami lub łąkami, a w inny na terenie zurbanizowanym, gdzie będą to obszary zabudowane mieszkania, zakładami przemysłowymi i punktami usługowymi. Podstawą dla analizy struktury użytkowania terenu są dane statystyczne i mapy.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni jest ważne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Okolice szkół otaczają obszary o rozmaitych funkcjach, z których część została tam ulokowana umyślnie, a inne mają charakter przypadkowy. Niektóre z tych obiektów funkcjonują w harmonii funkcjonalnej z sąsiedztwem, a inne stanowią oderwany od niego wycinek przestrzeni. Podstawą do analizy otoczenia szkoły, są obserwacje terenowe.

Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Brak pracy jest w wielu miejscach wciąż istotnym i niepożądanym zjawiskiem społecznym. W niektórych miejscach kraju (np. dużych metropoliach) bezrobocie prawie nie występuje, podczas gdy w innych częściach (np. regionach rolniczych wschodniej i północnej Polski) wciąż jest istotnym problemem. Kluczem do identyfikacji czynników kształtujących bezrobocie są wywiady i dane statystyczne.