Ludność to drugi dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o demografii, zróżnicowaniu ludności świata i jej rozmieszczeniu, kręgach kulturowych oraz strukturze osadnictwa i procesach urbanizacji.