Skip to main content

Struktura użytkowania gruntów w regionie

Grunty mogą być użytkowane na różne sposoby. W inny sposób będą one wykorzystywane w rolnictwie, gdzie staną się polami uprawnymi, sadami lub łąkami, a w inny na terenie zurbanizowanym, gdzie będą to obszary zabudowane mieszkania, zakładami przemysłowymi i punktami usługowymi. Podstawą dla analizy struktury użytkowania terenu są dane statystyczne i mapy.

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS)

GIS to skrót pochodzący z języka angielskiego, oznaczający Geographical Information System – w języku polskim tłumaczony jako System Informacji Geograficznej. Ten zbiór nowych technologii w geografii, służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej.