Krajobraz będący wynikiem działalności człowieka nazywamy krajobrazem kulturowym. Obejmuje on zarówno krajobraz miast jak i wsi. Na skutek różnych procesów społeczno-gospodarczych czasami może dochodzić do jego degradacji, ale możliwa jest także jego skuteczna ochrona.