Skip to main content

Orogenezy i zlodowacenia a powierzchnia Polski

Historyczne czynniki rzeźbotwórcze odegrały olbrzymią rolę we współczesnym ukształtowaniu rzeźby terenu Polski. Część północna naszego kraju poddana była w nieodległej przeszłości serii zlodowaceń, południe zaś znajdowało się i znajduje nadal, w strefie oddziaływania Orogenezy Alpejskiej. Doprowadziło to do powstania różnorodnej rzeźby terenu w naszym kraju.

Pas wyżyn

Pas wyżyn obejmuje tereny środkowo-południowej Polski. Głównymi częściami są: Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelska, uzupełnione jednak o szereg mniejszych jednostek. Pas ten cechuje się nie tylko urozmaiconą liczbą jednostek geograficznych, ale też ponadprzeciętnie skomplikowaną budową geologiczną, która przyczynia się do unikatowości wielu elementów jego krajobrazu.