Czynniki klimatotwórcze decydują o warunkach klimatycznych konkretnych obszarów. Klimat jest złożoną wypadkową wzajemnego oddziaływania różnych czynników, z których najważniejszym jest szerokość geograficzna.