Skip to main content

Gleby w Polsce

Ponad połowę gleb w Polsce stanowią średniej jakości gleby brunatne i płowe. Dość dużo jest ponadto w Polsce gleb słabych – bielic czy gleb górskich, albo trudnych w użytkowaniu gleb bagiennych. Niewiele jest za to czarnoziemów, czarnych ziem czy mad rzecznych – gleb bardzo przydatnych rolniczo. Z tego powodu przydatność rolnicza polskich gleb jest przeciętna.

Środowisko Polski na tle Europy

Polska jest jednym z większych państw europejskich, położonych w centrum „Starego Kontynentu”. Środowisko przyrodnicze naszego kraju stanowi pierwszy dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej. Obejmuje główne elementy geografii fizycznej w odniesieniu do Polski: budowę geologiczną, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, pokrywę glebową i stan środowiska przyrodniczego.