Polska jest jednym z większych państw europejskich, położonych w centrum „Starego Kontynentu”. Środowisko przyrodnicze naszego kraju stanowi pierwszy dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej. Obejmuje główne elementy geografii fizycznej w odniesieniu do Polski: budowę geologiczną, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, pokrywę glebową i stan środowiska przyrodniczego.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Środowisko Polski na tle Europy

I Położenie Polski w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Fizycznogeograficzne i polityczne położenie Polski
 • Granice lądowe i morskie Polski
 • Rozciągłość geograficzna Polski i Europy
 • Podział administracyjny Polski

II Ruchy górotwórcze w Polsce i w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Zarys dziejów geologicznych Ziemi
 • Najważniejsze wydarzenie geologiczne w historii Polski
 • Orogenezy i typy gór w Polsce i w Europie
 • Pasma górskie w Polsce i w Europie

III Zlodowacenia w Europie i w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Lodowce i lądolody na świecie
 • Zlodowacenia w Europie i w Polsce
 • Formy rzeźby polodowcowej utworzone przez lądolody
 • Formy rzeźby polodowcowej utworzone przez lodowce górskie

IV Orogenezy i zlodowacenia a powierzchnia Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Układ rzeźby terenu w Polsce
 • Cechy ukształtowania powierzchni Polski
 • Pasy rzeźby terenu w Polsce

V Zasoby naturalne w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Minerały i skały w Polsce
 • Surowce mineralne w Polsce
 • Znacznie gospodarcze zasobów naturalnych Polski

VI Klimat i pogoda w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Czynniki kształtujące klimat Polski
 • Cechy klimatu Polski
 • Okres wegetacyjny w Polsce
 • Zmienność pogody w Polsce a gospodarka

VII Wody powierzchniowe w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • System rzeczny
 • Rzeki w Europie i w Polsce
 • Wisła, Odra i inne rzeki w Polsce
 • Jeziora w Europie i w Polsce

VIII Polska nad Morzem Bałtyckim

Co znajdę w tym temacie?
 • Charakterystyka akwenu Morza Bałtyckiego
 • Cechy środowiska Morza Bałtyckiego
 • Degradacja wód Morza Bałtyckiego

IX Gleby w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Powstawanie gleb
 • Typy gleb w Polsce
 • Rozmieszczenie gleb w Polsce
 • Przydatność rolnicza gleb w Polsce

X Lasy w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Lesistość i gatunki drzew w Polsce
 • Rodzaje formacji leśnych w Polsce
 • Funkcje lasów

XI Formy ochrony przyrody w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Uzasadnienie potrzeby ochrony przyrody
 • Prawne formy ochrony przyrody w Polsce
 • Parki Narodowe w Polsce
 • Działania obywatela w zakresie ochrony przyrody

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.