Skip to main content

Zlodowacenia w Europie i w Polsce

Klimat Ziemi zmienia się w czasie w zależności od wielu czynników. W przeszłości geologicznej decydowały o tym przede wszystkim czynniki naturalne, związane np. z wulkanizmem czy aktywnością biologiczną organizmów. W historii Ziemia wielokrotnie częściowo zamarzała, przy czym skutki ostatnich zimnych okresów, kiedy doszło do pojawienia się w Europie lądolodów, są do dzisiaj widoczne w rzeźbie […]

Ukształtowanie powierzchni Polski

Polska jest w zdecydowanej większości krajem nizinnym, jednak wcale nie płaskim. Rzeźba kraju jest dość urozmaicona, a wpływ na jej współczesny wygląd miały procesy zachodzące przede wszystkim w Kenozoiku – ostatnie zlodowacenia i orogeneza alpejska. Na to nałoży się najnowsze procesy rzeźbotwórcze, związane między innymi z działalnością rzek.