W III klasie liceum ogólnokształcącego zaplanowano na poziomie rozszerzonym realizację 8 projektów badań i obserwacji terenowych w zakresie wybranych elementów przestrzeni geograficznej. Obejmują one zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Badania i obserwacje terenowe

I Wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • W jaki sposób przedsiębiorstwo może wpływać na otoczenie?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku

II Dostępność i jakość usług w najbliższej okolicy

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jak ocenić dostępność i jakość usług w wybranej przestrzeni?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

III Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jakie czynniki kształtują poziom bezrobocia na lokalnym rynku pracy
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – problem bezrobocia na Gdańskim rynku pracy, a bezrobocie w województwie pomorskim i w Polsce

IV Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jakie funkcje mogą pełnić elementy zagospodarowania terenu wokół szkoły?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

V Struktura użytkowania gruntów w regionie

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jak zaklasyfikowane mogą być grunty na wsi i w mieście?
 • Jakie czynniki wpływają na strukturę użytkowania gruntów?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

VI Zmiany w układzie przestrzennym własnej miejscowości

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jakie zmiany mogły zajść w układzie przestrzennym i wyglądzie zabudowy?
 • Jakie mogą być przyczyny zmian w zabudowie i układzie przestrzennym obszaru?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

VII Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Co może obejmować rewitalizacja obszaru zdegradowanego?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

VIII Analiza SWOT własnej miejscowości

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Co obejmuje analiza SWOT?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

Analiza SWOT

Technika badań z zakresu nauk o zarządzaniu, polegająca na porządkowaniu posiadanych informacji według czterech kategorii: Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia. Umożliwia dokonanie pobieżnej oceny potencjału rozwojowego jakiegoś przedsięwzięcia, podmiotu lub przestrzeni.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Emisja (np. zanieczyszczeń)

Inaczej wydzielanie, dostarczanie czegoś przez jakiś podmiot do otoczenia. Przykładem może być emisja zanieczyszczeń, polegająca na ich wytworzeniu przez jakiś podmiot (np. przedsiębiorstwo) i zasileniu nimi otoczenia (środowiska geograficznego).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Galeria handlowa (centrum handlowe)

Obiekt usługowy (najczęściej o dużej powierzchni) o silnym skoncentrowaniu w ograniczonej przestrzeni dużej liczby zróżnicowanych punktów handlowych różnych producentów. Koncepcja centrum handlowego (galerii) działa zgodnie z teorią korzyści aglomeracji, zapewniając kompleksową obsługę klienta i dostarczając mu zróżnicowany asortyment.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Obszar zdegradowany

Fragment przestrzeni (najczęściej miejskiej), w którym zidentyfikowano stan kryzysowy (zwłaszcza funkcjonalny lub techniczny), gdzie na skutek negatywnych zjawisk doszło do zniszczenia przestrzeni lub utraty przez nią zdolności do wypełniania swoich pierwotnych funkcji. Obszar zdegradowany przeznacza się do rewitalizacji.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Oddziaływanie (na otoczenie)

Sposób, w jaki jakiś podmiot (np. przedsiębiorstwo) wpływa na sąsiadujące z nimi elementy przestrzeni geograficznej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Osiedle (część miasta)

Pojęcie wieloznaczne, najczęściej rozumiane jako część przestrzeni miasta (w obrębie dzielnicy) o możliwych do określenia granicach. Osiedle jest najczęściej w jakiś sposób spójne (co pozwala na jego wyodrębnienie) np. w zakresie zabudowy czy zagospodarowania przestrzeni. Pełni przede wszystkim funkcję mieszkaniową, często uzupełnianą innymi usługami dla ludności (edukacyjnymi, handlowymi, zdrowotnymi, rekreacyjnymi, transportowymi itp.).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

Podmiot podległy staroście powiatowemu (prezydentowi miasta na prawach powiatu), zajmujący się promocją zatrudnienia, badaniem rynku pracy, pośrednictwem pracy i przeciwdziałaniem bezrobociu oraz przyznający świadczenia osłonowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W praktyce podstawowym działaniem PUP jest rejestracja osób bezrobotnych (bezrobocie rejestrowane) i poszukiwaniem dla nich zatrudnienia.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Przedsiębiorstwo

Wyodrębniony prawnie i ekonomicznie podmiot gospodarczy, zajmujący się produkcją dóbr lub świadczeniem usług.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Układ przestrzenny

Inaczej układ urbanistyczny, sposób zagospodarowania przestrzeni (miejskiej lub wiejskiej) obejmujący zwłaszcza rodzaj zabudowy i rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi edukacyjne

Rodzaj usług, najczęściej niematerialnych, polegający na dostarczaniu wiedzy i umożliwiający zdobycie wykształcenia. Najczęściej świadczone są przez podmioty zorganizowane – szkoły i zatrudnionych w nich nauczycieli.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi handlowe

Rodzaj usług niematerialnych, polegający na sprzedaży innych usług oraz dóbr materialnych klientom. Realizowane są najczęściej w obiektach handlowych (indywidualnych sklepach, domach towarowych, galeriach lub w formie sprzedaży na odległość np. przez Internet).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi rekreacyjne

Rodzaj usług niematerialnych, polegający na dostarczaniu elementów rozrywki z zakresu sportu i wypoczynku, obejmujących aktywność fizyczną i umysłową. Do ich świadczenia najczęściej niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna obejmująca m.in. obiekty sportowe i ich wyposażenie.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi zdrowotne

Rodzaj usług, najczęściej niematerialnych, polegający na świadczeniu leczenia (w tym ambulatoryjnego w przychodniach i hospitalizacji w szpitalach) lub profilaktyki zdrowia albo działań rehabilitacyjnych oraz konsultacji (lekarskich, pielęgniarskich, położniczych i innych specjalistycznych).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Użytkowanie terenu

Sposób zagospodarowania przestrzennego gruntów występujących na danym obszarze. Wśród kierunków zagospodarowania wyróżnia się: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami i tereny różne.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Zagospodarowanie przestrzeni (gospodarka przestrzenna)

Element polityki przestrzennej, całokształt działań polegających na kształtowaniu i organizacji użytkowania przestrzeni według przyjętych założeń i planów (np. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Efektem działań jest nadanie przestrzeni lub jej fragmentom określonych funkcji.

Kliknij by dowiedzieć się więcej