Skip to main content

Pas wyżyn

Pas wyżyn obejmuje tereny środkowo-południowej Polski. Głównymi częściami są: Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelska, uzupełnione jednak o szereg mniejszych jednostek. Pas ten cechuje się nie tylko urozmaiconą liczbą jednostek geograficznych, ale też ponadprzeciętnie skomplikowaną budową geologiczną, która przyczynia się do unikatowości wielu elementów jego krajobrazu.

Ukształtowanie powierzchni Polski

Polska jest w zdecydowanej większości krajem nizinnym, jednak wcale nie płaskim. Rzeźba kraju jest dość urozmaicona, a wpływ na jej współczesny wygląd miały procesy zachodzące przede wszystkim w Kenozoiku – ostatnie zlodowacenia i orogeneza alpejska. Na to nałoży się najnowsze procesy rzeźbotwórcze, związane między innymi z działalnością rzek.