Skip to main content

Ukształtowanie powierzchni Polski

Polska jest w zdecydowanej większości krajem nizinnym, jednak wcale nie płaskim. Rzeźba kraju jest dość urozmaicona, a wpływ na jej współczesny wygląd miały procesy zachodzące przede wszystkim w Kenozoiku – ostatnie zlodowacenia i orogeneza alpejska. Na to nałoży się najnowsze procesy rzeźbotwórcze, związane między innymi z działalnością rzek.

Budowa geologiczna Polski

Polska leży na styku trzech obszarów fałdowań – prekambryjskich, paleozoicznych oraz mezozoicznych i kenozoicznych. Z tego powodu budowa geologiczna naszego kraju jest mocno skomplikowana i jest efektem wielu procesów i wydarzeń. Rodzi ona także znaczące skutki dla ukształtowania powierzchni, pokrywy glebowej czy sieci rzecznej, nade wszystko wpływa jednak na zasobność Polski w surowce naturalne.