Współczesna Europa ma do rozwiązania wiele problemów, które dotyczą różnych dziedzin życia. Większość z nich wynika ze zmian, jakie nastąpiły w Europie w ostatnich latach.

Współczesne problemy Europy

Ten artykuł nie jest kompletny. Chcesz go rozbudować? Kliknij tutaj

1. Bezrobocie

Brak pracy jest jednym z najistotniejszych problemów, który dotyczy kontynentu europejskiego. Jego wskaźnik (zróżnicowany między państwami) wynosi średnio około 10%. Przyczyny bezrobocia są złożone. Należą do nich między innymi:

  • kryzys gospodarczy (2008)
  • niski poziom rozwoju gospodarczego (np. w państwach Europy Wschodniej)
  • mechanizacja rolnictwa i przemysłu, która doprowadziła do unowocześnienia przedsiębiorstw i zastąpienia pracy człowieka przez maszynę
  • niedopasowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracyUnia Europejska przeznacza obecnie duże kwoty finansowe na likwidację bezrobocia. Pieniądze są głównie przeznaczane na kursy, szkolenia, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji lub całkowitą zmianę zawodu.

2. Depopulacja

Ważnym problemem jest również ograniczenie przyrostu rzeczywistego ludności, a w konsekwencji – wyludnianie się krajów Europy. Zaistniała sytuacja wynika nie tylko z małego przyrostu naturalnego ale i ujemnego salda migracji (zwłaszcza w Europie Wschodniej).

Współczynnik urodzeń i dzietność kobiet w Europie są najniższe ze wszystkich kontynentów. Skutkiem tego jest spadek procentowego udziału ludności Europy w zaludnieniu świata.

Choć istnieją przykłady krajów o dodatnim przyroście naturalnym czy saldzie migracji, generalnie rzecz biorąc Europa wyludnia się, podczas gdy wzrasta liczba ludności pozostałych kontynentów i świata jako całości.

3. Starzenie się społeczeństwa

Kolejnym kluczowym problemem jest postępujący proces starzenia się ludności. Coraz lepsze warunki życia, postęp medycyny i opieki zdrowotnej, doprowadziły do wydłużenia się życia ludzi w okresie poprodukcyjnym. Udział procentowy emerytów w populacji prawie wszystkich krajów Europy zwiększa się. Przy malejącej liczbie dzieci i tym samym w przyszłości – osób w wieku produkcyjnym – oznaczać to będzie w niedługim czasie coraz większe problemy ze sfinansowaniem świadczeń emerytalnych i opieki dla seniorów.

4. Konflikty w Europie

Mimo wielu lat względnego pokoju, w Europie istnieje wiele nierozwiązanych konfliktów. Ich powody są złożone. Podstawową przyczyną jest zróżnicowanie społeczno-kulturowe. Europejczycy różnią się między sobą wieloma cechami. Do głównych przykładów odmienności należą:

  • język
  • religia
  • przynależność do państwa
  • przynależność do określonej grupy etnicznej lub narodowościowej

Ponadto kraje Europy są silnie zróżnicowane gospodarczo, a między narodami występują duże dysproporcje w poziomie zamożności. Konflikty mogą dotyczyć obszarów występowania zasobów i surowców naturalnych lub migracji zarobkowych między krajami Europy.

Do przyczyn konfliktów należy zaliczyć także ekspansywną politykę przywódców niektórych krajów, spory na tle ekologicznym, falę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu i rozwój populistycznych nurtów politycznych.

Przebieg konfliktów jest bardzo zróżnicowany, może mieć charakter zbrojny, ekonomiczny lub dyplomatyczny.


Autor: Kajetan Brunowicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym: mgr Bartłomiej Kulas