Skip to main content

Człowiek a atmosfera

Atmosfera jest jedną z tych warstw Ziemi, na którą człowiek wywiera największy wpływ. Emisja gazów cieplarnianych przyczynia się pojawienia się problemu globalnego ocieplenia, które dotyka całej planety. Podobnie emisja freonów i jej wpływ na dziurę ozonową. Z kolei lokalne emisje zanieczyszczeń przyczyniają się do powstawania smogu.

Konflikty w relacji człowieka ze środowiskiem

Działalność człowieka polega głównie na przekształcaniu środowiska i podporządkowywaniu sobie natury. Te działania prowadzą do nieuchronnych konfliktów  interesów ze światem przyrody, a skutki takich zdarzeń mogą być bardzo dokuczliwe dla ludzkości. Problemem pozostaje więc takie gospodarowanie, aby zabezpieczyć zarówno potrzeby człowieka jak i zachować odpowiedni stan środowiska naturalnego.

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko to siódmy (ostatni) dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o relacjach człowiek-środowisko i o konfliktach, które z nich wynikają. Obejmuje kwestie związane z atmosferą, hydrosferą, rolnictwem, górnictwem, transportem, turystyką, kwestiami krajobrazu kulturowego. Opisuje też procesy rewitalizacji.

Łączność

Łączność polega na przekazywaniu informacji i wspólnie z transportem tworzy komunikację – ważny dział usług. We współczesnym świecie łączność należy do branż najdynamiczniej rozwijających się, a jej rola w gospodarce jest coraz większa. Dzięki zaawansowanym technologiom możliwe jest uzyskanie łączności z każdym miejscem na świecie w dowolnym momencie.