Skip to main content

Astrefowe zjawiska przyrodnicze na Ziemi

Choć na Ziemi dominują zjawiska strefowe, to czynniki astrefowe mogą w istotny sposób modyfikować ich ogólną specyfikę, czyniąc naszą planetę jeszcze bardziej intrygującą. W grupie poddanej temu oddziaływaniu są właściwie wszystkie procesy strefowe na Ziemi. W znacznej mierze pod pojęciem zjawisk astrefowych rozumie się swego rodzaju anomalie.

Strefowość środowiska na Ziemi

Środowisko przyrodnicze na Ziemi podzielone jest na strefy. Podziały są różne i obejmują strefy klimatyczne, roślinne czy glebowe, występowanie zjawisk przyrodniczych, procesów fizyczno-geograficznych i innych elementów związanych ze stanem środowiska naturalnego. Ta problematyka jest pierwszym działem w 4 klasie liceum ogólnokształcącego.

Analiza SWOT własnej miejscowości

Analiza SWOT jest jedną z najważniejszych metod stosowanych w naukach o zarządzaniu. Używa się jej przede wszystkim do diagnozowania sytuacji przedsiębiorstw, ale może także znaleźć zastosowanie w odniesieniu do jednostek osadniczych – dzielnic i miejscowości. Realizacja analizy powinna opierać się na studiowaniu źródeł i obserwacjach terenowych.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W ostatnich latach w Polsce w istotnym stopniu rozwijają się działania rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ich celem jest przywrócenie „do życia” przestrzeni uprzednio zdegradowanej. Rewitalizacja obejmuje szereg działań w różnych obszarach. Za pomocą obserwacji terenowych można zdiagnozować nowe tereny wymagające rewitalizacji i zaproponować kierunek takich działań.

Zmiany w układzie przestrzennym własnej miejscowości

Przestrzeń miast i wsi zmienia się wraz z upływem lat. Zmianie ulega przede wszystkim układ i wygląd zabudowy. Istniejące archiwalne zdjęcia oraz mapy, pozwalają na analizę kierunku tych zmian i wyciągnięcie wniosków, czy zmiany te mają charakter korzystny czy niekorzystny dla funkcjonowania przestrzeni.

Struktura użytkowania gruntów w regionie

Grunty mogą być użytkowane na różne sposoby. W inny sposób będą one wykorzystywane w rolnictwie, gdzie staną się polami uprawnymi, sadami lub łąkami, a w inny na terenie zurbanizowanym, gdzie będą to obszary zabudowane mieszkania, zakładami przemysłowymi i punktami usługowymi. Podstawą dla analizy struktury użytkowania terenu są dane statystyczne i mapy.