Skip to main content

Szerokość i długość geograficzna

Współrzędne w geografii odgrywają kluczową rolę – służą do realizacji podstawowego zadania geografii – określania położenia różnych obiektów na Ziemi. Do ich wyznaczania stosuje się układ współrzędnych oparty o szerokość i długość geograficzną – jest on w pewnym stopniu podobny do układu współrzędnych opartego o oś X i Y wykorzystywanego w matematyce.

Współrzędne w geografii

Podstawowym elementem orientacji na mapie jest określenie położenia punktu, opartego o współrzędne geograficzne. Ich wyznaczenie jest możliwe dzięki umownej siatce południków i równoleżników, które umożliwiają matematyczne opisanie za ich pomocą lokalizacji każdego obiektu w przestrzeni. W pierwszym dziale klasy 6 szkoły podstawowej uczeń poznaje tajniki określania współrzędnych dzięki szerokości i długości geograficznej.

Cywilizacja Zachodnia a Cywilizacja Islamu

Kręgi cywilizacyjne: Zachodni i Islamski to dwie silne i dominujące w swoich regionach grupy kulturowe. Swoim zasięgiem geograficznym obejmują rozległe obszary Świata, a pod ich wpływem znajdują się miliardy ludzi. Kręgi te znajdują się na granicy poważnego konfliktu, wynikającego z innego sposobu postrzegania Świata.

Przemiany polityczne w XXI wieku

Świat podlega ciągłym przemianom politycznym i następującym po sobie problemom integracji i dezintegracji. W XXI wieku na świecie pojawiły się 4 nowe państwa, powiększając ich łączną liczbę do 195, nie wszystkie są jednak w pełni uznawane. Dalsze komplikacje na mapie politycznej związane są z kolei z narastającymi tendencjami separatystycznymi i kolejnymi konfliktami terytorialnymi.