Skip to main content

Orogenezy i zlodowacenia a powierzchnia Polski

Historyczne czynniki rzeźbotwórcze odegrały olbrzymią rolę we współczesnym ukształtowaniu rzeźby terenu Polski. Część północna naszego kraju poddana była w nieodległej przeszłości serii zlodowaceń, południe zaś znajdowało się i znajduje nadal, w strefie oddziaływania Orogenezy Alpejskiej. Doprowadziło to do powstania różnorodnej rzeźby terenu w naszym kraju.

Zlodowacenia w Europie i w Polsce

Klimat Ziemi zmienia się w czasie w zależności od wielu czynników. W przeszłości geologicznej decydowały o tym przede wszystkim czynniki naturalne, związane np. z wulkanizmem czy aktywnością biologiczną organizmów. W historii Ziemia wielokrotnie częściowo zamarzała, przy czym skutki ostatnich zimnych okresów, kiedy doszło do pojawienia się w Europie lądolodów, są do dzisiaj widoczne w rzeźbie […]

Ukształtowanie powierzchni Polski

Polska jest w zdecydowanej większości krajem nizinnym, jednak wcale nie płaskim. Rzeźba kraju jest dość urozmaicona, a wpływ na jej współczesny wygląd miały procesy zachodzące przede wszystkim w Kenozoiku – ostatnie zlodowacenia i orogeneza alpejska. Na to nałoży się najnowsze procesy rzeźbotwórcze, związane między innymi z działalnością rzek.