Polska jest krajem, w której według najnowszych danych, w 2019 r. powierzchnia lasów w odniesieniu do całkowitej powierzchni lądowej zbliżała się do 30%. Choć wydawać by się że w Polsce jest wiele lasów, okazuje się, że to przeciętny wynik w Europie i na świecie. Mimo wszystko, lasy odgrywają ważną rolę środowiskową i gospodarczą w Polsce.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Środowisko Polski na tle Europy

XI Formy ochrony przyrody w Polsce

1. Uzasadnienie potrzeby ochrony przyrody

Ochrona przyrody była przedmiotem zainteresowań człowieka od początku powstania rozwiniętych cywilizacji. W Polsce pierwszą ochroną na dużą skalę objęto Puszczę Białowieską już u schyłku średniowiecza, kiedy stała się właściwie prywatnym obszarem polowań Jagiellonów. Obecnie istnieje szereg argumentów przemawiających za potrzebą ochrony przyrody i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego. Należą do nich:

 • Postępowanie względem środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez ONZ.
 • Zrozumienie globalnej wagi stanu środowiska przyrodniczego i potrzeby jego zachowania ze względu na dobro ludzkości – m.in. w kontekście klimatu i bioróżnorodności.
 • Większa świadomość społeczna negatywnego wpływu działalności człowieka na inne organizmy żywe i wynikający z tego konflikt moralny.
 • Zabezpieczenie środowiska w celu możliwości jego dalszej eksploatacji w celach gospodarczych, zdrowotnych i turystyczno-sportowych.
 • Zapewnienie naturalnej formy ochrony przed powodziami i suszami.
 • Potrzeba zachowania środowiska w celu prowadzenia badań naukowych.
 • Zachowanie piękna przyrody (w tym krajobrazu) dla przyszłych pokoleń.

Ochrona środowiska staje się celem wielu organizacji międzynarodowych np. Greenpeace

Źródło: https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2017/08/4671c29b-gp0str2ic_medium_res.jpg

2. Prawne formy ochrony przyrody w Polsce

Podstawową formą przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego jest tworzenie prawnych obiektów jego ochrony. W Polsce ochroną (w różnym stopniu) objętych jest olbrzymia część terytorium państwa bo aż około 100 tys. km2, czyli niemal 1/3 powierzchni kraju.

Terytorium Polski objęte różnymi formami ochrony przyrody

Źródło: https://static.zpe.gov.pl/portal/f/res-minimized/RRQBe7gYHbhES/1612954304/2bFBE8gMDOdxNLbCGtwv5c93POX2bMdR.png

Prawne formy ochrony przyrody reguluje w Polsce Ustawa o Ochronie Przyrody z 2004 r. Ustawa dzieli formy ochrony na obszarowe i indywidualne. Ochrona obszarowa tworzona jest na szczeblu centralnym (rządowym) lub przez rządowe instytucje. Wyjątkiem są parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu tworzone przez Sejmiki Województw. Formami obszarowymi wymienionymi w ustawie są (według stanu na koniec 2021 r.):

 • Park Narodowy – najważniejsza forma ochrony przyrody. Obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Obecnie w Polsce funkcjonują 23 Parki Narodowe (patrz niżej), obowiązują na nich najbardziej restrykcyjne zasady ochrony przyrody.
 • Rezerwat przyrody – obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie rezerwatu może być wprowadzona ochrona ścisła z zakazem wstępu. Obecnie w Polsce są 1504 takie obiekty, są najczęściej niewielkie i chronią konkretne obiekty tematyczne (wybrany element środowiska).

Jednym z bardziej znanych w Polsce jest rezerwat Sokole Góry (typ leśny) w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który chroni m.in. skały wapienne

Źródło: https://www.jurainfo.pl/media/content/13/99c5e07b4d5de9d18c350cdf64c5aa3d.jpg
 • Park krajobrazowy – obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości. Obecnie w Polsce jest 128 takich parków, ochrona nie jest ścisła i możliwa jest działalność człowieka, o ile nie niszczy ona środowiska.

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy na Nizinie Śląskiej chroni krajobraz Stawów Milickich – utworzonych przez człowieka w średniowieczu zespołu stawów rybnych

Źródło: https://www.twojapogoda.pl/film/2021-02-22/dolina-baryczy-z-lotu-ptaka-4k/
 • Obszar chronionego krajobrazu – obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ochrona jest relatywnie słaba, ale zajmowany obszar bardzo duży – stanowią największą część całej powierzchni Polski objętej ochroną (około 2/3 obszarów chronionych). Obecnie w Polsce jest 407 takich obiektów.
 • Obszar Natura 2000 – obszar międzynarodowy, zgodny z przepisami Unii Europejskiej, obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Unii Europejskiej), utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Obejmuje duże połacie terenu, obecnie w Polsce wyznaczono 1007 takich obszarów, w tym 85% to obszary ochrony siedlisk a pozostałe 15% – ptaków.

Z kolei do form ochrony indywidualnej należą obiekty ustanawiane uchwałą Rady Gminy, a więc tworzone na poziomie lokalnym. Są nimi:

 • Pomnik przyrody – pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Form tych jest bardzo wiele i stale przybywa – obecnie jest ich prawie 32 500. Najczęściej pomnikami przyrody są drzewa (80%).

Jednym z najbardziej znanych w Polsce pomników przyrody jest Dąb Bartek

Źródło: https://wydawnictwoquercus.pl/wp-content/uploads/DSC6535-1.jpg
 • Stanowisko dokumentacyjne – niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych, także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Obecnie takich stanowisk jest w Polsce 180.
 • Użytek ekologiczny – zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obecnie wyznaczono 7670 użytków.
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. W Polsce wyznaczono do tej pory 270 takich obiektów.

Ostatnia z form ochrony indywidualnej dotyczy ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Są one ustanawiane na poziomie centralnym. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych gatunków oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Łącznie na terenie Polski ochroną gatunkową (całkowitą lub częściową) objętych jest ponad 1800 gatunków, wśród których prawie połowę stanowią zwierzęta. Gatunki o wysokim ryzyku wyginięcia, wymarłe lub uznane za wymarłe umieszcza się w Polskiej czerwonej księdze odpowiednio – roślin lub zwierząt.

3. Parki Narodowe w Polsce

Najważniejszą formą ochrony przyrody w większości państw świata są Parki Narodowe. W Polsce obejmują one krytycznie ważne obszary, charakteryzujące się szczególnymi walorami i zajmują powierzchnię co najmniej 1000 ha. Co ważne – w Parku Narodowym ochronie podlega cała przyroda, każdy z elementów środowiska (ożywiony i nieożywiony), a poruszanie się po nich jest możliwe tylko wyznaczonymi szlakami. Ustanowienie Parków Narodowych podyktowane jest potrzebą zachowania szczególnych walorów środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Ze względu na unikalność swojej przyrody, cieszą się one dużą popularnością turystyczną. Pierwszy Park (Pieniński) ustanowiono już w 1932 r., z kolei ostatni („Ujście Warty”) w 2001 r. Obecnie w Polsce są 23 Parki Narodowe.

Rozmieszczenie Parków Narodowych – najwięcej z nich znajduje się w południowej i wschodniej Polsce oraz w Pasie Pojezierzy

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/ParkinarodowePL.png/800px-ParkinarodowePL.png
Nazwa Parku NarodowegoLogo ParkuRok ZałożeniaPowierzchnia w km2Typ krajobrazuWybrane elementy chronionego środowiska
Babiogórski PN195533,9Gór średnich, piętrowej roślinności górskiejWykształcone piętra roślinności górskiej (zwłaszcza kosodrzewiny), rumowiska skalne, stawy osuwiskowe oraz rzadkie gatunki roślin np. okrzyn jeleni i rogownica alpejska
Białowieski PN1932 (reaktywowany w 1947)105,2LeśnyNaturalny las mieszany (z przewagą liściastego) o cechach pierwotnych z formacjami grądów, olsów i łęgów oraz żubr i inne gatunki ssaków leśnych
Biebrzański PN1993 592,2 (największy w Polsce)Doliny rzecznej, bagienny, leśnyObszary bagienne i torfowiskowe, olsy i łęgi, rzadkie gatunki niskich krzewów, łoś oraz liczne gatunki ptactwa np. batalion
Bieszczadzki PN1973291,9Gór średnich, leśny, połoninLas liściasty i mieszany (buk, świerk, jodła), połoniny, liczne gatunki zwierząt, np. ryś, żubr, wąż Eskulapa
PN Bory Tucholskie199646,1Leśny, pojezierny (polodowcowy)Bory sosnowe, jeziora polodowcowe, rzadkie gatunki roślin jeziornych i ptactwa wodnego, w przeszłości głuszec
Drawieński PN1990113,4Leśny, pojezierny (polodowcowy)Formy polodowcowe, jeziora polodowcowe, lasy bukowe i dębowe, bory sosnowe, niektóre gatunki zwierząt np. wydra
PN Gór Stołowych199363,4Gór średnich, leśnyOstańce skalne, labirynty skalne, lasy świerkowe
Gorczański PN198170,3Gór średnich, leśnyLasy liściaste, iglaste i mieszane (buk, jodła, świerk), flora i fauna polan górskich, rzadkie gatunki zwłaszcza płazów np. salamandra plamista
Kampinoski PN1959385,5LeśnyWydmy śródlądowe, bory sosnowe, bagna, niektóre gatunki zwierząt np. łoś i bóbr
Karkonoski PN195959,5Gór średnich, polodowcowy górski, piętrowej roślinności górskiejRzeźba gór typu zrębowego, elementy górskiej rzeźby polodowcowej z jeziorami cyrkowymi, rumowiska skalne, torfowiska górskie, wykształcone piętra roślinności górskiej rzadkie gatunki roślin np. dzwonek karkonoski, goryczka trojeściowa
Magurski PN1995194,4Gór niskich i średnich, leśnyLasy bukowe i sosnowe, roślinność pogórza, niektóre gatunki zwierząt, zwłaszcza ptaków np. orlik krzykliwy
Narwiański PN199668,1Doliny rzecznej, bagiennyObszary bagienne i torfowiskowe, formacje olsów i łęgów, ptactwo wodno-błotne np. błotniak stawowy, wodniczka
Ojcowski PN195621,5 (najmniejszy w Polsce)KrasowyPowierzchniowe i podziemne formy krasowe, w tym zwłaszcza ostańce krasowe, wywierzyska i jaskinie (i formy w nich występujące) oraz niektóre gatunki roślin i zwierząt np. nietoperz
Pieniński PN1932 (reaktywowany w 1955) - najstarszy w Polsce23,5Wysokogórski, krasowy, leśny, doliny rzecznejSkały wapienne, dolina Dunajca, lasy liściaste, mieszane i iglaste (buki, jodła, sosna), rzadkie gatunki roślin górskich np. mniszek pieniński, rzadkie gatunki bezkręgowców, zwłaszcza motyli
Poleski PN199097,6Leśny, bagienny, krasowyRzadko występujące jeziora krasowe, obszary bagienne i torfowiskowe, formacje olsów oraz rzadkie gatunki niskich krzewów i innych roślin naczyniowych oraz ptactwo błotno-wodne np. żuraw
Roztoczański PN197484,8LeśnyRozmaite formacje leśne, zarówno liściaste np. grądy (buk, dąb) jak i bory iglaste (jodła), elementy procesów eolicznych np. wąwozy lessowe, niektóre gatunki owadów oraz ssaków np. konik polski
Słowiński PN1967215,7Nadmorski, leśnyWydmy ruchome, jeziora przybrzeżne, bory sosnowe oraz niektóre gatunki ptactwa np. mewa, orzeł przedni i inne
Świętokrzyski PN195076,2Gór niskich, leśnyGołoborza, lasy iglaste i mieszane (bory jodłowe, sosnowe i jodłowo-bukowe) oraz liściaste (bukowe), niektóre gatunki roślin i zwierząt w tym pospolite ssaki np. jeleń
Tatrzański PN1955211,9Wysokogórski, krasowy, piętrowej roślinności górskiej, leśnyRzeźba wysokogórska typu fałdowego, elementy górskiej rzeźby polodowcowej z jeziorami cyrkowymi, formy krasowe, wykształcone piętra roślinności górskiej, bór świerkowy, rzadkie gatunki roślin i zwierząt np. kozica tatrzańska i świstak tatrzański
PN "Ujście Warty"2001 - najmłodszy w Polsce80,7Doliny rzecznej, bagiennyObszary bagienne z obecnością licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego np. gęsi czy wodniczki
Wielkopolski PN195775,8Leśny, pojezierny (polodowcowy)Dobrze zachowany krajobraz młodoglacjalny, jeziora polodowcowe, bory sosnowe, rozmaite gatunki zwierząt m.in. chrząszcze i ptaki np. sowa (puszczyk)
Wigierski PN1989150,8Leśny, pojezierny (polodowcowy)Bory sosnowe, jeziora polodowcowe, rzadkie gatunki niektórych roślin np. storczyków oraz zwierząt m.in. ptaków, ryb i bobrów
Woliński PN1960109,4Nadmorski, pojeziernyWybrzeże typu klifowego, delta wsteczna Świny, elementy krajobrazu młodoglacjalnego, bory sosnowe, niektóre gatunki ptactwa np. bielik

 

4. Działania obywatela w zakresie ochrony przyrody

Ochrona środowiska jest nie tylko obowiązkiem rządu, ale też powinna stanowić wartość dla każdego obywatela. Każdy z nas powinien przyjąć postawę współodpowiedzialności za stan środowiska, które jest dobrem wspólnym każdego z nas. Istnieje szereg działań, które każdy może podjąć, aby chronić środowisko. Należą do nich:

 • Wspieranie partii politycznych i ruchów społecznych działających na rzecz ochrony środowiska.
 • Finansowanie organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką przyrody i środowiska.
 • Odpowiedzialne zachowania konsumenckie np. rezygnacja z emisyjnych środków transportu, ograniczanie zakupu materiałów nieekologicznych (np. plastiku), oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, kupowanie urządzeń energooszczędnych, ograniczenie konsumpcjonizmu (np. w sferze ubrań).
 • Szanowanie zieleni i innych elementów środowiska przyrodniczego, sadzenie drzew.
 • Wymiana ogrzewania we własnym domu na ekologiczne np. poprzez instalację własnej mini-elektrowni słonecznej.
 • Edukowanie innych osób w zakresie znaczenia ochrony środowiska dla przetrwania ludzkości.

Zainteresował Cię ten temat?
Sprawdź bardziej rozbudowane opracowania o podobnej tematyce (dla liceum ogólnokształcącego):