Polska jest 22 największą gospodarką świata z wysokim tempem wzrostu PKB dającym nadzieję na poprawę tej lokaty w przyszłości. Na sukces gospodarczy kraju składają się wszystkie sektory: zarówno coraz nowocześniejsze rolnictwo (w tym rolnictwo ekologiczne), restrukturyzowany przemysł (z coraz większym udziałem high-tech) oraz dynamicznie rozwijające się usługi, w tym transport i turystyka.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Gospodarka Polski

I Rozwój rolnictwa w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • Wybrane regiony rolnicze w Polsce
 • Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • Przemiany strukturalne w Polskim rolnictwie

II Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Założenia rolnictwa ekologicznego w Polsce
 • Rozwój i sytuacja rolnictwa ekologicznego w Polsce
 • Certyfikacja gospodarstw ekologicznych
 • Żywność ekologiczna

III Przemiany przemysłu w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Historia uprzemysłowienia Polski
 • Industrializacja Polski w okresie PRL
 • Przemiany strukturalne przemysłu w III RP
 • Polski przemysł kiedyś i dziś

IV Przemysł zaawansowanych technologii w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Przemysł high-tech w Polsce
 • Działalność B+R w Polsce
 • Perspektywy rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce

V Transport w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Przemiany w Polskim transporcie
 • Transport samochodowy
 • Transport kolejowy
 • Transport lotniczy
 • Transport wodny
 • Transport przesyłowy
 • Węzły i terminale transportowe (intermodalne) w Polsce

VI Gospodarka morska Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Morska flota transportowa
 • Transport morski w polskich portach
 • Przemysł stoczniowy w Polsce
 • Rybołówstwo morskie
 • Energetyka na morzu

VII Turystyka w Polsce 

Co znajdę w tym temacie?
 • Walory przyrodnicze Polski
 • Walory kulturowe Polski
 • Infrastruktura turystyczna i ruch turystyczny w Polsce
 • Projekt szkolnej wycieczki turystycznej

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Państwowa instytucja utworzona w 1993 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie główny podmiot publiczny w Polsce wspierający przemiany w rolnictwie, m.in. udzielający na ich cel wsparcia finansowego i merytorycznego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Agroklimat

Wszystkie parametry klimatyczno-pogodowe, wpływających na produkcję roślinną i zwierzęcą. Obejmuje m.in: temperaturę powietrza (i tym samym długość okresu wegetacyjnego), wielkość i rozkład opadów, wiatr, nasłonecznienie i inne zjawiska pogodowe (np. przymrozki).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Autostrada

Droga szybkiego ruchu samochodowego, zazwyczaj (m.in. w Polsce) wymagająca wniesienia opłaty za przejazd. Służy do podróży na duże odległości, w ruchu krajowym i międzynarodowym. Posiada specjalną infrastrukturę towarzyszącą i musi spełniać określone normy techniczne. W Polsce posiada maksymalną dopuszczalną prędkość 140 km/h – jedną z najwyższych na świecie.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Centralne planowanie (centralne sterowanie)

Model zarządzania gospodarką (zwłaszcza produkcją przemysłową), w której decyzje podejmowane są przez rząd w oderwaniu od mechanizmów rynkowych (popytu, podaży i ceny), a przedsiębiorstwa są w większości własnością państwa, a konkurencja nie istnieje lub jest ograniczona.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Drobnicowiec

Morski statek transportowy przeznaczony do przewozu materiałów liczonych w sztukach, zapakowanych lub swobodnie umieszczonych w ładowni.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Droga ekspresowa

Droga szybkiego ruchu samochodowego, w przeciwieństwie do autostrady najczęściej bezpłatna. Służy do podróży na duże odległości, głównie w ruchu krajowym – między dużymi miastami. Musi spełniać określone normy techniczne, ale mniej rygorystyczne niż w przypadku autostrad. W Polsce posiada maksymalną dopuszczalną prędkość 120 km/h.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

DWT (deadweight tonnage)

Jednostka stosowana do określania nośności jednostek morskich, wyrażoną w tonach metrycznych (1 DWT = 1000 kg = 1 tona).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Euroliść

Stosowany w krajach Unii Europejskiej certyfikat żywności ekologicznej. Wyglądem przypomina biały liść zbudowany z 12 białych gwiazdek na zielonym tle.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Gospodarka morska

Część gospodarki, która obejmuje szeroki zakres działalności z pogranicza wszystkich sektorów gospodarki narodowej: sektora I – rybołówstwa (morskie połowy ryb, marikultura) sektora II – przemysłu (produkcja i remonty statków, przetwórstwo ryb i owoców morza) oraz energetyki (zwłaszcza morskie farmy wiatrowe) oraz sektora III – usług (transport i handel morski, turystyka nadmorska – omówiona w osobnym temacie).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Gospodarka rynkowa (wolny rynek)

Model zarządzania gospodarką oparty o mechanizm rynkowy (popyt, podaż i cena), w którym większość przedsiębiorstw jest własnością prywatną i występuje wolna konkurencja.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Gospodarstwo ekologiczne (certyfikowane)

Typ gospodarstwa rolnego, które przeszło proces certyfikacji i uzyskało status „ekologicznego” tj. spełniającego normy niezbędne dla produkcji żywności ekologicznej i ma prawo posługiwania się symbolem euroliścia.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Kontenerowiec

Morski statek transportowy przeznaczony do przewozu kontenerów czyli zestandaryzowanych metalowych skrzyni, w których umieszcza się materiał drobnicowy.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Krajowy Rejestr Ubezpieczeń Społecznych (KRUS)

Państwowy organ – odpowiednik ZUS świadczący ubezpieczenia społeczne dla rolników i członków ich rodzin.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Masowiec

Morski statek transportowy przeznaczony do przewozu materiałów luźnych (sypkich), np. surowców, zbóż czy nawozów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Medium-high technology

Grupa gałęzi przemysłu średnio-wysoko zaawansowanych technologicznie – mniej innowacyjna niż klasyczny high-tech, ale znacząca bardziej zaawansowana niż sektor low-technology (przemysł tradycyjny). Obejmuje niektóre branże przemysłu chemicznego, zbrojeniowego, elektrycznego, maszynowego, środków transportu i wyposażenia medycznego. W tej gałęzi przemysłu rozwiązania innowacyjne współistnieją z tradycyjnymi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Państwowa Komunikacja Samochodowa (PKS)

Państwowe przedsiębiorstwo transportu samochodowego działające w okresie PRL – kluczowy przewoźnik pasażerów w Polsce obok PKP. Po 1990 r. PKS uległo przekształceniom i prywatyzacji. Obecnie funkcjonuje szereg przedsiębiorstw nawiązujących do dawnej nazwy PKS.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR)

Odpowiednik radzieckiego kołchozu, należące do państwa przedsiębiorstwo rolne w okresie PRL i na początku lat 90-tych, koncentrujące znaczny areał ziemi rolnej, uprawiane przez lokalnych pracowników w tym celu zatrudnionych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Polskie Koleje Państwowe (PKP)

Państwowe przedsiębiorstwo transportu kolejowego działające w okresie PRL – kluczowy przewoźnik pasażerów w Polsce obok PKS i ważny przewoźnik ładunków. Od 2001 r. podlegające gruntownej reformie, podzielone na mniejsze spółki z przeznaczeniem do realizacji wybranych zadań m.in. Polregio, PKP Cargo czy PKP Intercity. Do dzisiaj główny podmiot przewozów kolejowych w Polsce.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Prywatyzacja

Proces przekształceń własnościowych w gospodarce, polegający na sprzedaży podmiotu państwowego (przedsiębiorstwa) w prywatne ręce.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Przemysł stoczniowy

Jedna z gałęzi przemysłu ciężkiego, obejmująca produkcję, remont i konserwację statków i innych jednostek pływających.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Przymrozek

Spadek temperatury powietrza przy gruncie poniżej 0 °C, przy średniej dobowej większej od 0 °C, stwarzający ryzyko zniszczenia upraw rolniczych, zwłaszcza w okresie wiosennym.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Rorowiec (statek ro-ro)

Morski statek transportowy przeznaczony do przewozu materiałów tocznych, w tym pojazdów kołowych np. samochodów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

Grupa wielkościowa przedsiębiorstw zatrudniających do 250 pracowników.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Terminal transportowy (terminal intermodalny)

Element infrastruktury transportu intermodalnego, miejsce przeładunku i składowania towaru, najczęściej w jednostce o zestandaryzowanych parametrach (np. kontener), gdzie z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń możliwy jest przeładunek towaru do innego środka transportu.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

TEU (twenty-foot equivalent unit)

Jednostka stosowana do określania pojemności (statków i portów morskich), wyrażona jako ekwiwalent jednego kontenera o długości 20 stóp czyli objętości około 39 metrów sześciennych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport intermodalny

Typ transportu, w którym wykorzystuje się więcej niż jeden środek transportu, gdzie towar musi ulec przeładowaniu z wykorzystaniem przystosowanych do tego urządzeń technicznych. Podstawową zasadą jest oparcie takiego transportu o łatwą w przeładunku, zestandaryzowaną jednostkę ładunkową – najczęściej kontener.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport miejski

Typ transportu, najczęściej drogowego (autobusy i trolejbusy) i szynowego (tramwaje i metro) wykorzystywany na terenie obszaru zurbanizowanego do organizacji według rozkładu jazdy transportu zbiorowego. Może obejmować także pojazdy dzierżawione do transportu indywidualnego (hulajnoga elektryczna, rower miejski) i grupowego (samochody na wynajem, taksówki), czasami środki transportu wodnego (tramwaj wodny). Często (niepoprawnie) potocznie nazywany komunikacją miejską.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Walory kulturowe turystyki

Jeden z dwóch głównych rodzajów walorów turystycznych, obejmujący elementy środowiska antropogenicznego (kulturowego) będącego wytworem działalności człowieka. Obejmuje m.in. elementy architektury, zabudowy i obiekty inżynieryjne, obiekty muzealne, dzieła sztuki, zabytki, wydarzenia kulturalne (artystyczne i historyczne), imprezy sportowe i inne imprezy masowe oraz będące atrakcyjne turystyczne elementy infrastruktury turystycznej np. hotele, parki rozrywki czy obiekty sportowe.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Walory przyrodnicze turystyki

Jeden z dwóch głównych rodzajów walorów turystycznych, obejmujący elementy środowiska naturalnego np. wybrzeże z wodą morską, tereny górskie, lasy i inne elementy flory oraz faunę, jaskinie, śródlądowe wody powierzchniowe (rzeki i jeziora), wody podziemne i inne.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Zbiornikowiec

Morski statek transportowy przeznaczony do przewozu paliw płynnych, nazywany także statkiem-cysterną.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Żywność ekologiczna

Żywność pochodząca z gospodarstwa ekologicznego, oznaczona stosownym certyfikatem  „euroliścia” – dającym gwarancję jej ekologicznego pochodzenia i spełniania restrykcyjnych norm produkcji.

Kliknij by dowiedzieć się więcej