Skip to main content

Następstwa ruchów Ziemi

Ruchy Ziemi – zarówno obrotowy jak i obiegowy rodzą bardzo poważne konsekwencje dla życia na Ziemi, warunkując rytm dobowy jak również układ stref klimatycznych i rozmieszczenie życia biologicznego. Dodatkowo układ Ziemia-Słońce-Księżyc warunkuje na Ziemi istnienie pływów morskich. Ciekawe są także warunki rzeczywistego czasu wyznaczanego przez Słońce.

Szerokość i długość geograficzna

Współrzędne w geografii odgrywają kluczową rolę – służą do realizacji podstawowego zadania geografii – określania położenia różnych obiektów na Ziemi. Do ich wyznaczania stosuje się układ współrzędnych oparty o szerokość i długość geograficzną – jest on w pewnym stopniu podobny do układu współrzędnych opartego o oś X i Y wykorzystywanego w matematyce.

Współrzędne w geografii

Podstawowym elementem orientacji na mapie jest określenie położenia punktu, opartego o współrzędne geograficzne. Ich wyznaczenie jest możliwe dzięki umownej siatce południków i równoleżników, które umożliwiają matematyczne opisanie za ich pomocą lokalizacji każdego obiektu w przestrzeni. W pierwszym dziale klasy 6 szkoły podstawowej uczeń poznaje tajniki określania współrzędnych dzięki szerokości i długości geograficznej.