Usługi to szósty dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o transporcie, łączności, edukacji, finansach i turystyce. Oprócz teoretycznego omówienia zagadnień, porusza także problem atrakcyjności turystycznej regionów świata.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Usługi

I Podział usług

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział usług według różnych kryteriów
 • Usługi a stopień rozwoju gospodarczego
 • Struktura sektora usług na świecie

II Transport

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcia komunikacji, transportu i łączności
 • Podział transportu
 • Czynniki rozwoju transportu
 • Transport samochodowy
 • Transport kolejowy
 • Transport wodny śródlądowy
 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport przesyłowy
 • Przewozy według środków transportu
 • Znaczenie transportu w rozwoju świata

III Łączność

Co znajdę w tym temacie?
 • Rozwój łączności
 • Zmiany na rynku łączności tradycyjnej
 • Telefonia stacjonarna i komórkowa
 • Internet
 • Znacznie łączności w rozwoju świata
 • Rola telekomunikacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

IV Usługi edukacyjne

Co znajdę w tym temacie?
 • Dostęp do edukacji na świecie
 • Wydatki na edukację
 • Efektywność usług edukacyjnych
 • Znaczenie edukacji w rozwoju świata
 • Inne statystyki edukacyjne

V Usługi finansowe

Co znajdę w tym temacie?
 • Światowe centra finansowe
 • Bankowość
 • Usługi ubezpieczeniowe
 • Giełdy papierów wartościowych
 • Znaczenie usług finansowych w rozwoju świata

VI Turystyka na świecie

Co znajdę w tym temacie?
 • Rodzaje turystyki
 • Ruch turystyczny na świecie
 • Przyczyny i skutki rozwoju turystyki
 • Znaczenie turystyki
 • Rola turystyki w gospodarce światowej

VII Atrakcyjność turystyczna regionów świata

Co znajdę w tym temacie?
 • Czynniki kształtujące atrakcyjność turystyczną
 • Obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Najbardziej atrakcyjne regiony turystyczne
 • Ograniczenia w rozwoju turystyki
 • Miejsca święte na świecie
 • Przestrzeń religijna w Polsce

 


Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

Atrakcyjność turystyczna

Zespół czynników przyrodniczych, kulturowych oraz infrastrukturalnych, które powodują, że dane miejsce jest atrakcyjne turystycznie.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Bankowość

Dziedzina usług finansowych, do których podstawowych czynności należy udzielanie kredytów oraz gromadzenie depozytów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Baza gastronomiczna (turystyki)

Jeden z elementów infrastruktury turystycznej, stanowiący zaplecze dla obsługi turystów zapewniając im wyżywienie. Należą do niej wszelkiego rodzaju restauracje i bary.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Baza noclegowa (turystyki)

Jeden z elementów infrastruktury turystycznej, stanowiący zaplecze dla obsługi turystów zapewniając im nocleg i zakwaterowanie. Należą do niej wszelkiego rodzaju hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kwatery, kempingi, pola biwakowe itp.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Gazociąg

Jeden z elementów infrastruktury transportu przesyłowego, typ rurociągu umożliwiający przesył paliw gazowych w tym zwłaszcza gazu ziemnego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Giełda

Miejsce obrotu wartościowymi dobrami. Jeżeli przedmiotem obrotu są akcje i obligacje (przede wszystkim przedsiębiorstw), mówimy o Giełdzie Papierów Wartościowych, natomiast jeżeli przedmiotem obrotu są dobra konsumpcyjne lub dokumenty własności towarów, mówimy o giełdzie towarowej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura transportu (transportowa)

Zespół urządzeń i obiektów technicznych, umożliwiających funkcjonowanie transportu. Obejmuje: sieć transportową, węzły transportowe i obiekty towarzyszące.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura turystyczna

Zespół urządzeń i obiektów technicznych, które przyczyniają się do obsługi turystów lub ułatwienia dostępności do niej. Należą do nich między innymi: baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz infrastruktura transportowa. Obiekty infrastruktury turystycznej mogą być jednocześnie kulturowymi walorami turystycznymi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Internet

Środek łączności nowoczesnej zaliczany do telekomunikacji, tworzący globalną sieć połączeń (przede wszystkim komputerowych). Wraz z rozwojem Internetu w obrocie pojawiły się rozmaite narzędzia do łączności za jego pośrednictwem, takie jak czaty, portale społecznościowe, wideo komunikatory i inne. Liczbę Internautów (osób mających dostęp do Internetu) szacuje się na ponad 4,66 mld w 2020 r.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Koleje dużych prędkości

Typ transportu kolejowego odbywający się z wykorzystaniem pociągów rozwijających prędkość powyżej 250 km/h. Funkcjonują one między innymi we Francji (TGV), Hiszpanii (AVE), Niemczech (ICE), ale też w Azji np. w Japonii (Shinkansen), Chinach (CHR) i Korei Południowej (KTX). Takie połączenia służą szybkiemu transportowi pasażerskiemu, często w wysokim standardzie. W Polsce namiastką tego rozwiązania było uruchomienie w Polsce w 2013 r. włoskich pociągów “Pendolino”.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Komunikacja

Dział usług, obejmuje dwie podstawowe składowe: transport – odpowiadający za przewóz ładunków i osób oraz łączność – zapewniającą wymianę informacji.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Linia energetyczna

Jeden z elementów infrastruktury transportu przesyłowego, umożliwiający przesył prądu elektrycznego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

Obiekty przyrodnicze lub kulturowe o globalnym znaczeniu, uznane za dziedzictwo cywilizacyjne ludzkości przez organizację UNESCO (działającą przy ONZ). Wpis na listę oprócz walorów promocyjnych zobowiązuje państwo – właściciela do zapewnienia obiektowi szczególnej ochrony.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Łączność

Dział usług, jedna z dwóch (obok transportu) składowych komunikacji. Odpowiada za przesyłanie informacji.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Monokultura turystyczna

Typ gospodarki o ponadprzeciętnym uzależnieniu od sektora usług turystycznych, objawiający się wysokim PKB generowanym przez turystykę i/lub wysokim zatrudnieniem w tym sektorze. Taka gospodarka jest narażona na silny kryzys w przypadku załamania ruchu turystycznego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Obiekt towarzyszący infrastruktury transportu

Jeden z elementów infrastruktury transportu, punktowy element infrastruktury stanowiący zaplecze dla szlaków transportowych np. dworzec, lotnisko, port, stacja paliw.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Oczekiwana liczba lat edukacji

Miara stosowana w ocenie stopnia rozwoju usług edukacyjnych, jest to prognozowana liczba lat spędzonych w szkole przez osoby rozpoczynające naukę. W tym zestawieniu przodują najlepiej rozwinięte państwa świata.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Pielgrzymka

Podtyp turystyki religijnej, polegający na podróży do miejsca uważanego za Święte. Ideą pielgrzymki jest sam fakt odbycia podróży, mającej wartość (samą w sobie) dla turysty. Wśród motywów podjęcia pielgrzymki może być żal za popełnione czyny, chęć wzniesienia prośby (do Boga) lub w celu oddania podziękowania lub czci za korzystne zdarzenia życiowe. Pielgrzymów nazywa się też pątnikami.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Poczta

Usługa zaliczana do tradycyjnych środków łączności, zajmująca się dostarczaniem przesyłek, przede wszystkim listów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Ropociąg

Jeden z elementów infrastruktury transportu przesyłowego, typ rurociągu umożliwiający przesył paliw płynnych w tym zwłaszcza ropy naftowej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Sanktuarium

Miejsce kultu religijnego (uważane za Święte), utworzone w celu uczczenia określonego Boga lub Świętego, którego identyfikacją jest najczęściej świątynia (kościół). Sanktuaria (np. w Kościele Katolickim) uważane są za miejsca, w których można uzyskać szczególne łaski, co staje się motywem podjęcia do nich pielgrzymki.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Sieć transportowa

Jeden z elementów infrastruktury transportu, obejmuje liniowe szlaki transportowe takie jak drogi kołowe, linie kolejowe, szlaki żeglowne, korytarze powietrzne, linie przesyłowe.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO)

Organizacja wyspecjalizowana ONZ, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu turystycznego z siedzibą w Madrycie. Utworzona w 1975 r. zrzesza 159 państw.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Tanie linie lotnicze

Typ transportu lotniczego (samolotowego) o relatywnie niskich kosztach podróżowania, który jest wynikiem silnej konkurencji między liniami lotniczymi oraz obniżenia kosztów obsługi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Taśmociąg

Jeden z elementów infrastruktury transportu przesyłowego, umożliwiający przesył ładunków (zwłaszcza ciał stałych) z wykorzystaniem przenośników taśmowych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Telefonia

Środek łączności nowoczesnej zaliczany do telekomunikacji, tworzący kablowe (w telefonii stacjonarnej) lub radiowe (w telefonii komórkowej) połączenie miedzy rozmówcami, umożliwiając połączenie na odległość w czasie rzeczywistym. Szacuje się, że na świecie są miliardy telefonów, gdzie na 100 osób przypadało średnio około 17 telefonów stacjonarnych i 104 telefony komórkowe w 2017 r.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Telekomunikacja

Środki łączności służące do nadawania, odbioru lub transmisji informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną. Zaliczamy do nich: telegraf, telefon (w tym komórkowy), radio, telewizję, Internet.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Testy PISA

Jeden z najważniejszych, cieszących się powszechnym uznaniem na świecie, mierników jakości systemów edukacyjnych. Międzynarodowe badanie koordynowane przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia. Obejmuje trzy kategorie: czytanie i interpretacja, matematyka, nauki przyrodnicze.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport

Dział usług, jedna z dwóch (obok łączności) składowych komunikacji. Odpowiada za przewóz ładunków i osób.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport drogowy

Jeden z podtypów transportu lądowego, obejmuje ruch odbywający się po drogach m.in. transport samochodowy i transport niezmechanizowany (w tym transport juczny).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport juczny

Jeden z podtypów transportu drogowego niezmechanizowanego, mówimy o nim w przypadku gdy osoby i ładunki przewożone są na grzbiecie wykorzystywanych do tego zwierząt.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport kolejowy

Jeden z podtypów transportu szynowego, obejmuje przewóz ładunków i osób z wykorzystaniem pociągów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport kosmiczny

Jeden z podtypów transportu powietrznego, obejmuje ruch odbywający się ponad powierzchnią ziemi (w atmosferze i w kosmosie) z wykorzystaniem statków kosmicznych (rakiet i wahadłowców).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport lądowy

Jeden z trzech typów transportu wyróżnianych ze względu na środowisko występowania, obejmuje podtypy takie jak: transport drogowy, szynowy, przesyłowy i linowy.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport linowy

Jeden z podtypów transportu lądowego, obejmuje ruch odbywający się z wykorzystaniem wyciągów, dźwigów (w tym wind) i kolei linowych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport lotniczy

Jeden z podtypów transportu powietrznego, obejmuje ruch odbywający się ponad powierzchnią ziemi (w granicach atmosfery) z wykorzystaniem samolotów i śmigłowców. Najważniejszy środek transportu w turystyce międzypaństwowej oraz w przewozie osób między kontynentami.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport morski

Jeden z podtypów transportu wodnego, obejmuje ruch statków odbywający się po powierzchni mórz i oceanów. Najważniejszy środek transportu ładunków na duże odległości, zwłaszcza w ruchu międzykontynentalnym.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport niezmechanizowany

Jeden z podtypów transportu drogowego, który do pracy transportowej (przewozu ładunków i osób) wykorzystuje siłę mięśni. W jego obrębie możemy wyróżnić transport pieszy, transport juczny oraz transport zaprzęgowy.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport powietrzny

Jeden z trzech typów transportu wyróżnianych ze względu na środowisko występowania, obejmuje dwa podtypy: transport lotniczy i kosmiczny

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport przesyłowy

Jeden z podtypów transportu lądowego, obejmuje ruch odbywający się z wykorzystaniem linii energetycznych, rurociągów i taśmociągów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport samochodowy

Jeden z podtypów transportu drogowego, obejmuje przewóz ładunków i osób z wykorzystaniem pojazdów samochodowych. Najważniejszy środek transportu odpowiadający za największą część światowej pracy przewozowej ładunków i osób.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport szynowy

Jeden z podtypów transportu lądowego, obejmuje ruch odbywający się po szynach m.in. transport kolejowy, tramwajowy oraz metro.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport śródlądowy (wodny śródlądowy)

Jeden z podtypów transportu wodnego, obejmuje ruch jednostek pływających (statków, barek) odbywający się po rzekach i jeziorach.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport wodny

Jeden z trzech typów transportu wyróżnianych ze względu na środowisko występowania, obejmuje dwa podtypy:transport (wodny) śródlądowy i transport morski.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Transport zaprzęgowy

Jeden z podtypów transportu drogowego niezmechanizowanego, mówimy o nim w przypadku gdy osoby i ładunki umieszczone są na wozie ciągniętym przez zwierzęta.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka

Dziedzina usług, zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się na świecie. Obejmuje wszystkie czynności osób, które podejmują dobrowolną podróż z rozmaitych powodów, ale głównie w celach wypoczynkowych lub służbowych. Turystykę od migracji różni tymczasowość i cel niezwiązany z chęcią trwałej przeprowadzki. Za graniczny czas turystyki przyjmuje się maksymalnie jeden nieprzerwany rok przebywania poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka biznesowa

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na cel podróży. Związana jest ze służbowym celem wyjazdu – w interesach lub w związku z wykonywaną pracą (delegacja). Wśród jej podtypów można wskazać: turystykę służbową (wyjazd związany z wykonywanym zawodem), turystykę targową/wystawową (udział w targach handlowych), turystykę korporacyjną (wyjazdy integracyjne zakładu pracy lub grupy pracowników), turystykę konferencyjno-kongresową (udział w ważnym evencie zawodowym).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka indywidualna

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na liczbę uczestników. Obejmuje samodzielne podróże turysty.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka kwalifikowana

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na cel podróży. Szczególny typ turystyki, związany z wykonywaniem aktywności, gdzie konieczne jest posiadanie specjalistycznych umiejętności lub sprzętu. Istnieje bardzo wiele podtypów tego rodzaju turystyki. Niektórymi z nich są: turystyka surwiwalowa (doskonalenie umiejętności przetrwania w różnych środowiskach), turystyka rowerowa (podróże jednośladem), turystyka narciarska (w celu zjeżdżania i biegania na nartach), turystyka żeglarska (żeglowanie po morzach, jeziorach i rzekach), turystyka kajakowa (np. spływ kajakowy).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka niezorganizowana

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na sposób organizacji wyjazdu. Obejmuje podróże, gdzie turysta samodzielnie organizuje swój wyjazd bezpośrednio u usługodawców.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka poznawcza

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na cel podróży. Obejmuje wyjazdy polegające na zwiedzaniu miejsc i obiektów, obserwacji krajobrazu oraz doświadczaniu kulturowym. Jej podtypami są m.in. turystyka przyrodnicza (doświadczanie środowiska naturalnego), turystyka krajoznawcza (zwiedzanie), turystyka kulturowa (doświadczanie walorów kulturowych, artystycznych i historycznych), turystyka kulinarna (związana z chęcią doznań gastronomicznych) czy fanoturystyka (udział w wydarzeniach sportowych związany z kibicowaniem).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka religijna

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na cel podróży. Ma na celu zaspokojenie potrzeb duchowych, związanych z religią osoby podejmującej wyjazd. Obejmuje elementy turystyki poznawczej związane z kwestiami religijnymi (turystyka religijna) oraz pielgrzymki (turystyka pielgrzymkowa).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka wypoczynkowa

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na cel podróży. Obejmuje wyjazdy których celem jest regeneracja sił fizycznych i poprawa kondycji psychicznej w obrębie działań rekreacyjnych. Obejmuje szereg aktywności, takich jak: agroturystyka (wypoczynek w gospodarstwie rolnym), turystyka handlowa (celem są zakupy), turystyka rozrywkowa (pobyt w obiektach zapewniających zabawę, np. parkach rozrywki), clubbing (udział w imprezach w klubach rozrywki), czy turystyka towarzyska (spotkania ze znajomymi).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka zbiorowa

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na liczbę uczestników. Obejmuje podróże organizowane w grupie.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka zdrowotna

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na cel podróży. Obejmuje wyjazdy mające na celu poprawę stanu zdrowia turysty poprzez pobyt w lecznicach, sanatoriach czy uzdrowiskach i korzystaniu z oferty leczniczej i rehabilitacyjnej. W jej obrębie wyróżniamy: turystykę medyczną (pobyt w ośrodku zdrowia), turystykę uzdrowiskową (sanatoria i uzdrowiska) oraz turystykę spa i wellness.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Turystyka zorganizowana

Podtyp turystyki wyróżniany ze względu na sposób organizacji wyjazdu. Obejmuje podróże, gdzie obsługa turysty zostaje powierzona jakiemuś organizatorowi, np. biuru podróży.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Ubezpieczenia

Dziedzina usług finansowych, obejmuje szereg różnego rodzaju czynności, związanych z zapewnieniem klientom zabezpieczenia finansowego, na wypadek określonych zdarzeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe finansują odszkodowania wypłacane klientom z płaconych przez nie składek.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi dla przedsiębiorstw

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium usługobiorcy; gdy odbiorcą usługi jest zorganizowana działalność gospodarcza.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi dla konsumentów

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium usługobiorcy; gdy odbiorcą usługi jest osoba prywatna.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi konsumpcyjne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium PKWiU; wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi materialne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium charakteru; prowadzące wprost do wytworzenia nowego fizycznego wyrobu lub udoskonalające, albo zmieniające dobro istniejące.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi niematerialne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium charakteru; w wyniku których nie powstaje fizycznie istniejący produkt, a ich zmaterializowanie nie jest możliwe.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi ogólnospołeczne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium PKWiU; czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi podstawowe (niższego rzędu)

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego; zaspokajające elementarne, najbardziej niezbędne potrzeby człowieka. Należą do nich m.in. usługi handlu i napraw, podstawowa edukacja i ochrona zdrowia, transport, podstawowe usługi publiczne.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi produkcyjne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium PKWiU; czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi prywatne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium usługodawcy; świadczone przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi publiczne

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium usługodawcy; świadczone przez władze centralne lub samorządowe i utworzone przez nie podmioty.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Usługi wyspecjalizowane (wyższego rzędu)

Jeden z podtypów usług dzielonych według kryterium stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego; zaspokajają potrzeby bardziej wysublimowane, nie mające charakteru niezbędnego dla życia. Należą do nich m.in. usługi wyższej edukacji i nauki, kultury, rozrywki, finansów i usługi związane z informacją.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Walor turystyczny

Szczególnie cenny obiekt przyrodniczy, kulturowy lub infrastrukturalny, który przyczynia się do kształtowania atrakcyjności turystycznej danego miejsca.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Węzeł transportowy

Jeden z elementów infrastruktury transportu, to miejsce połączenia (skrzyżowania) szlaków transportowych tego samego rodzaju lub różnych rodzajów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Wodociąg

Jeden z elementów infrastruktury transportu przesyłowego, typ rurociągu umożliwiający przesył wody.

Kliknij by dowiedzieć się więcej