Powrót do słownika (kliknij aby powrócić)

Zapoznaj się z definicjami poniżej lub wybierz inną literę. Aby szybko znaleźć pojęcie użyj komendy „ctrl + f” lub opcji „znajdź” w swojej przeglądarce. Aktualnie w tej sekcji znajduje się 34 definicji.


Wybierz inną literę (kliknij)

Pojęcia (kliknij, aby wyświetlić definicję):

Skała osadowa okruchowa luźna, o wielkości ziarna poniżej 0,01 mm. Znajduje dość szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym oraz mniejsze w przemyśle papierniczym. Wykorzystywany jest również w budownictwie.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Imigracja

Jeden z dwóch głównych rodzajów migracji polegający na napływie ludności na dany obszar.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Implozja demograficzna

Przeciwieństwo eksplozji demograficznej, okres u schyłku IV i w V fazie przejścia demograficznego, charakteryzujący się stałym spadkiem współczynnika urodzeń przy utrzymującym się współczynniku zgonów i tym samym – ujemnym przyrostem naturalnym. Prowadzi w naturalny sposób do zmniejszenia liczby ludności obszaru objętego zjawiskiem.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Import

Zakup zagranicznych towarów od innych państw.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Indeks edukacji

Złożona miara informująca o poziomie wykształcenia ludności, powstająca na bazie części raportu dotyczącego HDI – poświęconej oczekiwanej i otrzymanej liczby lat edukacji. Zawiera się w przedziale od 0 do 1.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Indeks globalizacji

Wskaźnik uwzględniający stopień gospodarczego, społecznego i politycznego zintegrowania danego kraju ze światem. Na podstawie wielu składowych oblicza się indeks, który przyjmuje wartości od 0 (brak integracji) do 100 (pełne zintegrowanie).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Indoeuropejska rodzina językowa

Największa rodzina językowa na świecie (pod względem liczby osób posługujących się językami z tej rodziny), dominuje w Europie, zachodniej Azji, Amerykach i Australii, obejmuje szereg rodzin językowych niższego rzędu: germańską, romańską, słowiańską, indoirańską, celtycką, bałtycką, ormiańską, grecką i albańską.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Industrializacja

Inaczej uprzemysłowienie – proces powstawania i rozwoju przemysłu, zapoczątkowany w czasie rewolucji przemysłowej, polegający na masowym tworzeniu nowych zakładów produkcyjnych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infiltracja

Proces wsiąkania wody pod powierzchnię Ziemi i tym samym zasilania wód podziemnych przez wody znajdujące się na powierzchni Ziemi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura komunalna

Typ infrastruktury, której tworzeniem i rozwijaniem zajmują się Jednostki Samorządu Terytorialnego, zwłaszcza gminy. Obejmuje m.in. kanalizacje.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura społeczna

Jeden z pozaprzyrodniczych czynników lokalizacji przemysłu. Zespół obiektów i urządzeń niezbędnych do zaopatrzenia obiektów w usługi społeczne (oświata, ochrona zdrowia), socjalne i kulturalne.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura techniczna

Jeden z pozaprzyrodniczych czynników lokalizacji przemysłu. Zespół obiektów i urządzeń niezbędnych do zaopatrzenia obiektów w prąd, ogrzewanie, wodę, gaz, odbiór ścieków i odpadów, a ponadto obiekty infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura transportu (transportowa)

Zespół urządzeń i obiektów technicznych, umożliwiających funkcjonowanie transportu. Obejmuje: sieć transportową, węzły transportowe i obiekty towarzyszące.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Infrastruktura turystyczna

Zespół urządzeń i obiektów technicznych, które przyczyniają się do obsługi turystów lub ułatwienia dostępności do niej. Należą do nich między innymi: baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz infrastruktura transportowa. Obiekty infrastruktury turystycznej mogą być jednocześnie kulturowymi walorami turystycznymi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Integracja (polityczna)

Łączenie się podmiotów politycznych w nowy byt np. poprzez łączenie się państw w nową jednostkę (np. Zjednoczenie Niemiec) lub budowanie organizacji międzynarodowej w ramach której realizowana jest wspólna polityka. Może zachodzić na płaszczyźnie: politycznej, gospodarczej lub militarnej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Interdyscyplinarność (geografii)

Cecha nauk geograficznych, polegająca na zdolności do zbierania, analizowania i syntezowania informacji z innych dziedzin nauki w jedną całość. Geografia ze względu na ogromne spektrum zainteresowań, jest nauką najbardziej interdyscyplinarną z pośród wszystkich nauk znanych na Ziemi (ponieważ możliwe jest zbadanie przestrzennego zróżnicowania właściwie każdego zjawiska i procesu).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Interglacjał

Okres ocieplenia (pomiędzy dwoma okresami ochłodzenia) na Ziemi i związanej z tym regresji lądolodu (zmniejszenia powierzchni objętej zlodowaceniem). Przeciwieństwem jest glacjał.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Internet

Środek łączności nowoczesnej zaliczany do telekomunikacji, tworzący globalną sieć połączeń (przede wszystkim komputerowych). Wraz z rozwojem Internetu w obrocie pojawiły się rozmaite narzędzia do łączności za jego pośrednictwem, takie jak czaty, portale społecznościowe, wideo komunikatory i inne. Liczbę Internautów (osób mających dostęp do Internetu) szacuje się na ponad 4,66 mld w 2020 r.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Interpolacja

Proces stosowany w kartografii, którego celem jest tworzenie szczegółowych map na podstawie ograniczonych informacji pomiarowych. Polega na wyznaczaniu nowych punktów o określonej, uśrednianej wartości pośredniej – między punktami, których wartość jest zmierzona i znana.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Intruzje magmowe

Twory będące wynikiem krystalizacji i krzepnięcia magmy w skałach. Intruzje magmowe dzielą się na zgodne (lopolit, lakolit, sill) i niezgodne (batolit, dajka, komin wulkaniczny).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Inwersja temperatury

To skrajny przypadek, gdy na obszarach położonych wyżej jest cieplej niż na tych położonych niżej. Takie szczególne zjawisko może być powodowane na kilka sposobów. Często można je zaobserwować w wyniku pojawiania się wiatru dolinnego i wiatru górskiego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Irygacja

Zabieg agrotechniczny sztucznego nawadniania pól. Celem jest najczęściej uprawa obszarów całkowicie suchych, np. pustyń, aby zapewnić lokalnej ludności niezbędną żywność (i tańszą niż z importu).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Islam

Druga największa religia świata (monoteistyczna), dzieląca się przede wszystkim na Sunnizm oraz Szyizm, a także na kilka innych, mniejszych ruchów. Zakłada życie wieczne i wiarę w Allaha. Postrzegana jest jako ścisła i fundamentalna. Wyznawca Islamu to Muzułmanin.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izoamplituda

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości amplitudy danego zjawiska.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izobara

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izobata

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej głębokości zbiornika wodnego.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izochrona

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej odległości czasowej od przyjętego punktu.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izodensa

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej gęstości zaludnienia.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izohalina

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowym zasoleniu wody.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izohieta

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej sumie opadów.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izohela

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości usłonecznienia.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izolinia

Linia łącząca punkty na mapie o jednakowej wartości badanego zjawiska. Wykorzystywana do tworzenia map w metodzie izolinii. Do głównych izolinii stosowanych w geografii należą:

 •  poziomice (izohipsy)
 •  ekwidystanty
 • izoamplitudy
 • izobary
 • izobaty
 • izochrony
 • izodensy
 • izohaliny
 • izohele
 • izohiety
 • izotachy
 • izotermy

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izotacha

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej prędkości wiatru.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Izoterma

Jedna z ważniejszych izolinii – łączy punkty o jednakowej wartości temperatury powietrza.

Kliknij by dowiedzieć się więcej